OFERTA EDUCATIVA

Descobreix què podem fer per tu

Etapes educatives

Infantil

Treballem a partir de la curiositat innata i del desig de conèixer que manifesten els nens des de ben petits.

Primària

Etapa en què s'adquireixen els coneixements elementals i necessaris per a les etapes educatives següents.

ESO

És l'etapa en que s'aprofundeixen continguts, s'adquireix un mètode d'estudi i es comencen a prendre decisions personals importants.

FabLab@School

Batxillerat

Etapa educativa on assolir la maduresa intel·lectual i humana que els permeti decidir responsablement sobre el seu futur.

Llar d'Infants Anna Ravell

Les primeres passes cap al seu futur.

Saber més

La Llar d’Infants és el primer moment de contacte amb el món escolar dels més petits. S’hi treballen les capacitats físiques, sensorials, afectives, socials i morals que aniran conformant la vida del nen. El nen/a ha d’estar bé, trobar-se a gust dins del dia a dia de la Llar, i per això, des del principi, comptarà amb l’acompanyament de l’equip de mestres.

El dia a dia dels nens del primer cicle d’infantil gira entorn a les seves necessitats bàsiques, és a dir, els hàbits naturals de la seva edat: l’hàbit de la son, l’hàbit, els àpats saludables, hàbits d’higiene, i les rutines.

COM TREBALLEM?

Acompanyem el desenvolupament de les seves capacitats naturals treballant:

– L’exploració de l’entorn on el nen és protagonista de l’aprenentatge
– La curiositat com a motor de l’aprenentatge
– L’organització de l’aula en espais d’aprenentatge
– Els hàbits bàsics

– El ritme de cada nen
– Una metodologia globalitzadora
– Un’ensenyament trilingüe

– La relació amb les famílies

Saber-ne més

Educació infantil

L’etapa d’Educació Infantil comprèn dels 3 als 6 anys. És un temps on els petits aprenentatges es convertiran en grans passes que permetran a l’infant arribar a desenvolupar-se com a persona.

En aquesta etapa treballem a partir de la curiositat natural i el desig de conèixer que els nens manifesten des de ben petits. El mestre els acompanya, els guia i els ensenya a relacionar-se amb els companys.

Els primers anys de vida tenen una importància decisiva per al desenvolupament adequat de les seves capacitats, especialment, les referents als aspectes neurològics i afectius.

QUÈ TREBALLEM?
El llenguatge matemàtic junt amb els hàbits i les rutines és el que guia el nostre treball a l’etapa d’infantil.  Aquest es porta a terme de manera propera i manipulativa, ja que perquè un infant pugui entendre un concepte, primer se l’ha de fer seu i només ho farà, si l’experimenta en primera persona.

Els alumnes fan aquest aprenentatge a través de diferents matèries que els proporcionen una varietat de situacions, reptes i dinàmiques.

Per aquest motiu treballem:

TEATRE: potenciar l’expressió oral i la memòria, així com l’expressió corporal.

ATELIER: treballar la creativitat i saber explicar què es fa i per què.

JOC: la millor manera que tenen els nens per a conèixer i descobrir per a ells mateixos.

CONTES: introduir-los en el món de la literatura per tal de tenir models adequats al seu aprenentatge.

RELIGIÓ: apropar la vida de Jesús als infants des d’una vessant propera i explicant les festes tradicionals.

COM TREBALLEM?

La nostra metodologia parteix del ritme evolutiu del nen, és a dir, es té en compte en tot moment el que és més adequat a cada edat. Per aquest motiu, al llarg de l’etapa d’Infantil hi ha petits canvis que van preparant els nens per al pas a la Primària.

Educació primària

Educar no és només instruir, és desvetllar en el nen/a el gust per les coses i fer possible que en conegui el seu valor.

ESFORÇ, INNOVACIÓ, PERSEVERANÇA, CREATIVITAT, COMPROMÍS, ACOMPANYAMENT, RESPONSABILITAT, AMISTAT, INTERÈS

En aquesta etapa és on es comença a aprendre a estudiar i a entendre el valor de l’escola i del coneixement.

  • La nostra escola és un espai d’aprenentatge i d’estudi a partir de la descoberta del món.
  • En aquest procés, el paper del mestre és fonamental perquè ell és qui ajuda a l’alumne a ser conscient del seu aprenentatge.
  • En aquest camí també és imprescindible la relació entre família i escola per educar amb coherència i serietat des de ben petits.
  • És per això que la clau és l’acompanyament personalitzat en el procés d’aprenentatge, amb entrevistes amb les famílies, reunions i xerrades amb tots els pares.
  • Promovem la formació integral dels alumnes, d’acord amb la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.


QUÈ TREBALLEM?
El llenguatge verbal, matemàtic i artístic, junt amb la descoberta del món és el que guia el nostre treball en aquesta etapa.

Els alumnes fan aquests aprenentatges a través de diferents matèries que els proporcionen una varietat de situacions, reptes i dinàmiques. Per aquest motiu, treballem:

MOU-TE: potenciar el desenvolupament corporal a través de diferents disciplines esportives.

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT: desenvolupar les estratègiques bàsiques de la lectura i l’escriptura.

TEATRE EN CATALÀ i EN ANGLÈS: potenciar l’expressió oral i la memòria, així com l’expressió corporal.

SCIENCE: adquirir nou vocabulari en llengua anglesa descobrint el món que ens envolta.

ALEMANY: primer contacte amb una segona llengua estrangera.

CÀLCUL: potenciar el càlcul per tal d’adquirir la base per a nous aprenentatges matemàtics.

ROBÒTICA: desenvolupar la capacitat creativa a través de la tecnologia.

FABLAB: desenvolupar la creativitat en un espai tecnològic, treballant en equip.

Secundària en Liceu Politècnic

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa molt decisiva per a la vida personal, moral i intel·lectual dels joves.

És una etapa on l’alumne descobreix que la classe és el primer lloc d’estudi, i el col·legi, un lloc de creixement personal. I això, amb el temps, li fa entendre i valorar per què va al col·legi.

Batxillerat

Batxillerat d’humanitats i ciències socials i batxillerat de ciències I tecnologia

El Batxillerat és l’etapa educativa on l’alumne ha d’assolir la maduresa intel·lectual i humana que el permeti decidir responsablement sobre el seu futur: la Universitat o la Formació Professional de grau superior.