TEL. 936 74 04 14 · EMAIL escola@franciscanessantcugat.org

Etapes

Pla Específic de Centre 2018 - 2019


Creat com un instrument a curt termini (un any acadèmic), coherent amb el Projecte Educatiu i amb el Reglament de Règim Interior, adaptat a la realitat de l'escola i a les seves possibilitats i limitacions.
Aquest document concreta en objectius operatius les qüestions prioritzades per l'escola, com a resposta a les necessitats educatives dels alumnes i a les directrius i aspiracions de la Comunitat Escolar.


Arxius: